Choose Language

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ ÁN WB - WATER SURVEY

Nghề nghiệp hiện tại*
Bạn là sinh viên năm thứ mấy*
Bạn có đã từng sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) không?*
Bạn có kinh nghiệm phỏng vấn thu thập thông tin không?*
Bạn đã từng tham gia khảo sát/dự án nào của RTA chưa?*
Bạn đã từng sử dụng phần mềm rtSurvey, rtWork của RTA trong khảo sát, ứng tuyển chưa?*
Bạn đăng ký vị trí nào?*